ข้อมูลพื้นฐาน
       ข้อมูลพื้นฐาน
  O1 โครงสร้าง
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  O3 อำนาจหน้าที่
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  O5 ข้อมูลการติดต่อ
  O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       การประชาสัมพันธ์
  O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
       การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8 Q&A
  O9 Social Network
  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การบริหารงาน
       การดําเนินงาน
  O11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O12 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
       การปฏิบัติงาน
  O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       การให้บริการ
  O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O17 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
  O18 E-Service
การจัดซื้อจัดจ้าง
       การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
       การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       นโยบาย No Gift Policy
  O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
       การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
  O35 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       แผนป้องกันการทุจริต
  O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  O37 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน
  O38 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
       มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  O39 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
  O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

OIT 2022

ผู้บริหาร

เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

รายงานผลการติดตามฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

แบบรายงาน

 

แบบฟอร์ม / แบบคำร้อง


คู่มือ/แนวทาง/มาตรการ
ITA

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
e-mail : kaned3@kaned3.go.th Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084 Fax. : (034)-591-086