- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
   

ผู้บริหาร

เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

รายงานผลการติดตามฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

แบบรายงาน

 

แบบฟอร์ม / แบบคำร้อง


คู่มือ/แนวทาง/มาตรการ
ITA

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
e-mail : kaned3@kaned3.go.th Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084 Fax. : (034)-591-086