สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ตั้ง เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เบอร์สำนักงาน 034-591111
เบอร์ Fax. สำนักงาน 034-591086
หน้าห้อง ผอ.สพป.กจ.3 034-591111 ต่อ 13
กลุ่มอำนวยการ 034-591111 ต่อ 0
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 034-591111 ต่อ 15
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 034-591111 ต่อ 16
กลุ่มบริหารงานบุคคล 034-591111 ต่อ 17
กลุ่มนโยบายและแผน 034-591111 ต่อ 18
หน่วยตรวจสอบภายใน 034-591111 ต่อ 19
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 034-591111 ต่อ 20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 034-591111 ต่อ 21
กลุ่มกฎหมายและคดี 034-591111 ต่อ 22
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) 034-591111 ต่อ 24
เบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน / ภัยภิบัติ 034-591084
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

พิกัด 14.1172625,99.1436465
 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

รายงานผลการติดตามฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

แบบรายงาน

 

แบบฟอร์ม / แบบคำร้อง


คู่มือ/แนวทาง/มาตรการ
ITA

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
e-mail : kaned3@kaned3.go.th Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084 Fax. : (034)-591-086