สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการบำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150  

Copyright by http://msglive.org