สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกแสดงความจำนง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลประวัติ (แบบที่ 7) มายัง กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565

เอกสารเพิ่มเติม

ผู้บริหาร

เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

รายงานผลการติดตามฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

แบบรายงาน

 

แบบฟอร์ม / แบบคำร้อง


คู่มือ/แนวทาง/มาตรการ
ITA

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
e-mail : kaned3@kaned3.go.th Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084 Fax. : (034)-591-086