สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่ตั้ง เลขที่ 777 หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เบอร์สำนักงาน 034-591111 , 034-591084
เบอร์ Fax. สำนักงาน 034-591086
หน้าห้อง ผอ.สพป.กจ.3 ต่อ 15
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 13
กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0
ห้องพนักงานขับรถ ต่อ 25
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 18
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT) ต่อ 18
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 17
งานวินัยและนิติการ ต่อ 23
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 20
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 21
เบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน / ภัยภิบัติ 034-591084
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัด

พิกัด 14.1172625,99.1436465

 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

รายงานผลการติดตามฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย

ITA

แบบรายงาน

 

คู่มือ/แนวทาง/มาตรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
e-mail : kaned3@kaned3.go.th Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084 Fax. : (034)-591-086