ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุกัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
(ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2566


 

ผู้บริหาร

เว็บไซต์โรงเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

รายงานผลการติดตามฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

แบบรายงาน

 

แบบฟอร์ม / แบบคำร้อง

คู่มือ/แนวทาง/มาตรการITA

ระเบียบ / ข้อกฏหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
e-mail : kaned3@kaned3.go.th Tel.: (034)-591-111, (034)-591-084 Fax. : (034)-591-086